معرفی کارشناس رایانه وشبکه مرکز

 

آقای رضا امامی رازلیقی

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست