معرفی کارشناس رسانه مرکز

 

آقای عبدالسمیع نیازی

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست