معرفی مسئول کتابخانه مرکز

 

آقای علی خاصه

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست