معرفی رئیس اداره فناوری اطلاعات مرکز

 

آقای درویش علی ممشلی

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست