معرفی مسئول خدمات اداری مرکز

 

آقای سعید عباسخان

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست