معرفی رئیس گروه پژوهش و کارآفرینی مرکز

 

آقای حمید توماج

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست