معرفی مسئول امتحانات  مرکز

 

آقای احمد دانش پور

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست