معرفی معاون آموزشی مرکز

 

آقای دکتر حسن سعیدی

 

نام ونام خانوادگی
 

 

 

 

 

توضیحات
 

ارتباط با ریاست