ردیف وضعیت نام ونام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیک  
1 هیات علمی  رسمی انه گلدی مهمیانی دکتری      
2 هیات علمی  پیمانی بهزاد طعنه دکتری