ردیف وضعیت نام ونام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیک  
 1 هیات علمی حسینعلی هاشم ابادی فوق لیسا نس      
 2 هیات علمی  فریده بیگزاده فوق لیسا نس      
 3 هیات علمی  رضا یازرلو دکتری      
 4            
 5 هیات علمی عبدالحمید نظری دکتری      
 6 هیات علمی سیدبهروز نهضتی دکتری      
 7            
 8 هیات علمی خیرالنسا محمد پور دکتری      
 9 هیات علمی عابدین خسروی فوق لیسا نس      
10 هیات علمی زین العابدین داودی فوق لیسا نس