رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گنبد

1-جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
2-ریاضی گرایش جبر