رشته کارشناسی ارشد ریاضی -چبر = دکتر آنه گلدی مهمیانی

رشته کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی = دکتر عبدالحمید نظری

 

 

مدیران گروه
خانم آزاده علی

 

کارشناس رشته